Høringssvar om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

09.09.2010

I forskriftens § 5 foreslår Forbruker- og administrasjonsdepartementet å liste opp krav til lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for kontrakter på områder der det ikke er noen allmenngjort tariffavtale.

For snevert

EL og IT Forbundet mener at en opplisting av minimumskrav er for snever. Forbundet ser ingen grunn til at vilkår som normalt å ha nedfelt i et allmenngjøringsvedtak ikke skal gjelde på områder som ikke er allmenngjort når offentlige kontrakter blir tildelt.

Allmenn regel

Departementet foreslår også å stryke formuleringen "som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke" når det gjelder fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår. Det er en formulering som er innarbeidet i mange direktiver og lover i områder det ikke finnes landsomfattende tariffavtale.

Må videreføres

EL og IT Forbundet mener formuleringen må videreføres og den skaper neppe så mange uklarheter at den ikke lar seg håndtere.

Les hele høringssvaret til LO, som er hovedinstans for denne høringen.

Del: