17 landsmøteuttalelser

24.03.2011

De 17 uttalelsene tar for seg ulike faglige og politiske temaer. Her er en oversikt over de ulike uttalelsene.

 • Palestina og Israel

  EL & IT Forbundet vil arbeide for en boikott av Israel ved blant annet at forbrukerne ikke kjøper israelske varer og Norge stanser import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel.

 • Likestilling

  For å sikre en likere inntektsfordeling mellom kvinner og menn må lav- og likelønnstiltak forbli en sentral del av forbundets tariffpolitikk. Gamle tiltak må evalueres og forbedres og nye tiltak utvikles slik at en får varig utjamning.

 • Energipolitiske uttalelse

  Når politiske målsettinger og markedstenkning ikke går i hop, må markedstenkninga vike. Energibransjen er i hovedsak i offentlig eie og det bør være en smal sak å ta grep innen bransjen som utløser investeringer, både i nett og fornybar energi. Markedet kommer ikke selv til å ta dette ansvaret.

 • Vil slåss for FKE

  EL & IT Forbundets landsmøte krever at regjeringen imøtekommer våre krav. Våre krav er først og fremst for å ivareta samfunnets og den enkeltes sikkerhet ved bruk av elektriske anlegg og for våre medlemmer som står for utførelsen av installasjonene. Vi vil slåss for våre krav med alle lovlige midler.

 • EU-EØS

  EL & IT Forbundet er fornøyd med at det nå er igangsatt en bred utredning om erfaringene med EØS-avtalen. Det er en vesentlig mangel med denne utredningen at alternativene ikke belyses. Forbundet bidrar derfor til en egen utredning om slike alternativ. En bred utredning og evaluering må også belyse om det finnes andre og mindre inngripende måter å ordne Norges forhold til EU på.

 • Politisk uttalelse

  EL & IT Forbundet savner en klarere visjon og vilje til å styre samfunnet i retning mer demokrati, mindre forskjeller og bedre velferdsstat. Dette må på plass om regjeringspartiene har ambisjoner om å vinne valget 2013. Arbeidet med denne oppgaven må starte NÅ.

 • Uttalelse om uførepensjon

  EL & IT Forbundet kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. EL & IT Forbundet kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet.

 • Fagutdanning

  Opplæring i praktiske fag må styrkes i grunnskolen. Teorifagene i grunnskolen må evalueres for å vurdere om de treffer de praktisk innretta barna. Undervisningen må tilpasses hver enkelt elev. Skolene må bidra til å utjevne sosiale forskjeller. EL & IT Forbundet ser fortsatt at det er det motsatte som skjer. Skolene sementerer og forsterker de forskjellene som allerede er der.

 • Støtter Wisconsin-arbeidere

  De faglige rettighetene i Wisconsin angripes av politikerne og fagbevegelsen protesterer. EL & IT Forbundets landsmøte vedtok å sende en støtteerklæring til fagforeningen AFL-CIO som kjemper for den frie forhandlingsretten.

 • Bedre arbeidsliv

  EL & IT Forbundet ser det som et felles mål for en samlet arbeiderbevegelse å løfte fram en stortingsmelding om arbeidslivet, for å ta vare på og videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Dette må bli et sentralt spørsmål i valgkampen foran Stortingsvalget 2013.

 • Etter- og videreutdanning

  EL & IT Forbundet var under arbeidet med kompetansereformen klar for et trepartssamarbeid om utdanning. Det er vi fortsatt. Johnsen-utvalgets arbeid med finansiering ble i realiteten aldri sluttført. Arbeidet med livsopphold må revitaliseres og en finansieringsmodeller må komme snarest.

 • En internasjonal solidarisk fagbevegelse

  Fagbevegelsen kjemper for en annen verden uten fattigdom, undertrykkelse og krig, med gode lønns- og arbeidsforhold for alle. Rasisme splitter arbeiderbevegelsen og svekker kampen for faglige rettigheter.

 • Pensjonspolitisk uttalelse

  EL & IT Forbundet vil jobbe for at retten til å gå av ved 62 år skal gjelde for alle. Det er prinsippet om levealderjustering som forårsaker den største sosiale skjevheten på sikt og EL & IT Forbundet vil som et første mål arbeide for at formelen for levealderjustering gjøres mindre radikal.

 • Tariffpolitisk uttalelse

  En offensiv tariffpolitikk fra fagbevegelsen må ha som mål å sikre arbeidstakerne en større andel av verdiskapningen som lønn, mer fritid og økt velferd, samtidig som den bidrar til en mer rettferdig fordeling av lønnsveksten.

 • Regjeringen må styrke det offentlige eierskapet

  EL & IT Forbundet er motstander av et eget eierskapsdepartement eller direktorat, vi tror det kan være fornuftig med flere eierskapsmiljøer i regjeringen, men er for en sterkere samordning, gjerne under ett departement.

 • Nei til overvåking - personlig integritet i arbeidslivet

  EL & IT Forbundet vil sette et sterkere søkelys på arbeidstakernes personvern og integritet i arbeidsforholdet, samt om krav og begrensninger for arbeidsgivers kontroll med ansatte og nødvendige skranker for styringsretten. Tillitsvalgtes rett til innsyn i datalagringssystemer må styrkes.

 • Klima

  IKT-sektoren kan bidra til reduksjon i klimagassutslipp på flere vis. Sektoren står selv for utslipp og kan redusere disse ved å redusere energiforbruket til produksjon og drifting av utstyr. Men viktigere er at riktig bruk av IKT kan redusere de globale klimagassutslippene betydelig, mer enn sektorens eget forbruk.

 

Uttalelsene i sin helhet finner du under forbundet mener og uttalelser.

 

Del: