Krever flere lovregulerte elektrofag

Utdanningskonferansen til EL og IT Forbundet 8. og 9. november ber myndighetene øke innsatsen for et mer seriøst arbeidsliv og skape konkurranse på like vilkår ved å lovregulere flere fag.

Vi ser i dag eksempler innen flere yrkesgrupper hvor det foregår utstrakt bruk av ukvalifiserte arbeidstakere, underbetaling og utnyttelse av denne arbeidsstyrken.

Samtidig ser vi at dette i liten grad forekommer innenfor de fag hvor kravet til kvalifikasjoner er lovregulert. Innen elektrofagene er det mange fag som er lovregulerte i dag, men det er også elektrofag som ikke er lovregulerte og her må myndighetene utvide listen over lovregulerte fag, samt styrke tilsynene.

Vi mener mange av problemene innen andre fagområder vil bli sterkt redusert dersom flere lovreguleres. Ett eksempel er den langvarige streiken innen jernbanen, hvor lokførerne krevde kvalifikasjonskrav for dem som skal kjøre tog i Norge. Men også innen bygg og anlegg må det stilles lovregulerte krav til kvalifikasjoner for å få lov til å utføre arbeid. All useriøsitet innen bygg- og anleggssektoren koster den norske samfunn store summer og altfor mange arbeidstakere blir grovt utnyttet og misbrukt av kyniske selskaper. Dette undergraver det seriøse arbeidsliv i Norge.

Elektrofagene er lovregulert gjennom forskrifter og håndheves gjennom direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og det lokale el-tilsyn (DLE). EL og IT Forbundet vil påpeke at den høye el-sikkerheten, og de få personskader vi har i Norge, skyldes at kravet til kvalifikasjoner er lovregulert.

EL og IT Forbundet har mange ganger kjempet for å beholde lovreguleringen av våre fag, og vi vil gjøre det igjen.

Utdanningskonferansen i EL og IT Forbundet oppfordrer myndighetene, inkludert direktoratene, til å foreta en grundig vurdering om å lovregulere flere elektrofag. Konferansen ber myndighetene starte med telekommunikasjonsmontørfaget. Telekommunikasjonsmontørfaget er spesielt viktig å lovregulere på grunn av disse arbeidstakernes arbeid på en del av infrastrukturen som det offentlige, bedrifter og den enkelte husstand er avhengig av, både i det daglige og når det oppstår krisesituasjoner.