Til kamp for en ny politikk

Uttalelse vedtatt av landsstyret 8. juni 2017.

Stortingsvalget 2017 avgjør hvilken politikk som skal føres i Norge. EL og IT Forbundet vil kjempe for en politikk som øker sysselsettingen, tar vare på fellesskapets verdier, reduserer klimagassutslippene og legger grunnlaget for et godt arbeidsliv. Vi skal mobilisere til høy valgdeltakelse, og vi skal sette våre saker på dagsorden og synliggjøre forskjellene mellom partiene.

I dag styres Norge i retning av et samfunn med større forskjeller, tøffere arbeidsliv og mindre velferd. Det skapes for få jobber. Arbeidet til alle må være en jobb nummer en for en ny regjering. Innsatsen for tilrettelegging for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i fast arbeidet må forsterkes.

Arbeidsmiljøloven er svekket, og åpner for mer påtvunget overtids- og søndagsarbeid. Retten til fast jobb er svekket. Sosial dumping er et stort problem i norsk arbeidsliv. Det er godt kjent fra blant annet bygg- og anleggsbransjen, og nå ser vi det også i IT-bransjen. Det trengs kraftigere tiltak mot sosial dumping enn det vi har i dag, både for å sikre lønns- og arbeidsvilkår og for å sikre at fagarbeid utføres av fagfolk.

Et godt arbeidsliv for alle

EL og IT Forbundet ønsker en ny og sterkere arbeidsmiljølov. Vi vil ha et trygt og seriøst arbeidsliv som fremmer kompetanse, læring og utvikling hos de ansatte. Det trengs en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar. Den må utvikles i samarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene. 

Alle arbeidstakere skal ha et solid vern, uavhengig av kontrakts- og driftsform. Utleie av arbeidskraft må forbys. Faste jobber er nødvendig for å skape omstillingsvilje og for at folk skal leve trygge og gode liv, med blant annet mulighet for boliglån. Vi må ha en arbeidsmiljølov som hindrer 0-timerskontrakter, gir kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og som gir rett til reell og forutsigbar arbeidstid og lønn. En ny regjering må forsterke bestemmelsene knyttet til arbeidstid, innleie og retten til full stilling. Fagforeninger må få tilbake den kollektive søksmålsretten.

Bedrifter som blir tatt for lovbrudd og sosial dumping skal straffes med større bøter, fengsel eller utestengelse av arbeidsmarkedet.

Nei til salg av Norge

Dagens regjeringspartier ønsker å selge mange av våre viktigste nasjonale fellesverdier til private investorer. De har åpnet for private aktører i utenlandsdelen av strømnettet. De har gjort endringer i energiloven med mål om færre og større nettselskaper. Konsekvensen er at det lokale, ofte kommunale, eierskapet trues.  EL og IT ønsker å bevare det offentlige eierskapet i nettselskapene, og sier nei til å slippe private inn på eiersiden i selskapene.

Statens eierskap i Statkraft er en suksess for samfunnet og selskapet, som har blitt ett av Europas største innen fornybar energi. Selskapet blir ikke bedre om det eies av utenlandske pensjonsfond eller milliardærer på jakt etter raske penger. EL og IT Forbundet sier nei til privatisering av Statkraft og salg av Norge.

IKT-kompetanse og digital sårbarhet

De siste tiårene har digitaliseringen ført til store samfunnsmessige endringer. Det har gitt store forbedringer i form av et mer produktivt næringsliv og bedre tjenester for befolkningen. Verden er midt inne i en ny industriell revolusjon med automatisering og digitalisering. Industriproduksjon kan flagges hjem igjen til Norge dersom mulighetene gripes. Den nye industriarbeideren trenger ny kompetanse. Dette må møtes av økt kapasitet i hele forsknings- og utdanningssystemet.

Norge har mange bedrifter som kan utvikle og levere gode IT-løsninger. Likevel er det et stort hjemmemarked innen digitalisering som IT-sektoren ikke tar del i. Norge bør lære av sin historie som oljenasjon for å utvikle IT-industrien. Politikere hadde klare ambisjoner om å utnytte hjemmemarkedet i Nordsjøen til å utvikle en leverandørindustri på land. Det offentlige må i større grad bruker sin innkjøpskraft til å legge til rette for vekst i IT-næringen. Alle som leverer varer og tjenester til det offentlige skal være bedrifter med tariffavtale.

Samtidig har digitaliseringen skapt noen utfordringer. Sentrale tjenester, som for eksempel betaling og telefoni, utfordres av internasjonale aktører som leverer tjenester i Norge uten at norske myndigheter har rettslig kontrollmulighet over dem. Vår evne til å holde informasjon konfidensiell blir utfordret, og dermed også personvernet. I tillegg utsettes mange virksomheter for reelle trusler knyttet til at utstyret de bruker kan angripes og delvis overstyres av uvedkommende. Kritiske samfunnsfunksjoner er blitt avhengige av lange og uoversiktlige digitale verdikjeder, som gjerne spenner over mange sektorer og flere land. En trygg og god digital infrastruktur er like viktig som sikker strømforsyning og effektiv samferdsel.

Ukritisk outsourcing av IT-tjenester må erstattes av strategier for å utdanne, bygge kompetanse og nye arbeidsplasser i Norge.

Ta kraften i bruk

Norge har rikelig tilgang på fornybar og utslippsfri kraft. Den må tas i bruk for å skape nye arbeidsplasser og til å redusere utslippene av klimagasser.

De største utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen transport. Elektrifisering innen disse sektorene bidrar til reduserte utslipp og økt verdiskaping basert på teknologiutvikling og fornybar energi. Dagens regjering har økt skatten på vannkraftnæringen, noe som er et feilgrep med tanke på vannkraftens betydning for klima og verdiskaping.

Norge har en høy andel el-biler, og elektriske busser og lastebiler er ute på veiene. Energibransjen bidrar med utvikling av et nett for hurtiglading av el-biler. Denne utviklingen må støttes, og Enova og Innovasjon Norge bidrag vil være sentrale i dette arbeidet. Flere jernbanestrekninger må også elektrifiseres.

På norsk sokkel må det stilles krav til elektrifisering av nye felt, og av eksisterende felt hvor det gjøres større ombygginger, dersom det er realistisk. Ved utbygginger i områder nært knyttet opp mot andre felt må muligheten for sam-elektrifisering med eksisterende felt utredes. Vedtak om elektrifisering må følges opp av investeringer i kraftlinjer og produksjon av fornybar energi dersom det trengs for å sikre god kraftbalanse.

Teknologiutvikling er avgjørende for overgang fra fossile til fornybare energikilder i industrien. Statlige midler må brukes på forskning, utvikling, demonstrasjons- og pilotprosjekt som støtter opp under dette.

Den globale datasenterindustrien er i vekst og ser etter nye lokasjoner. Norge kan innta en internasjonal posisjon innenfor datasentre, ikke bare som råvareleverandør av ren kraft, men også som produkt- og tjenesteleverandør. Regjeringen må raskt få på plass strategi for etablering av nye datasentre, som blant annet bidrar til å få på plass opparbeidede tomter, fiber, sikker strømforsyning og ulike reguleringer.

EL og IT Forbundet skal påvirke utviklingen i Norge

Fagbevegelsen kan avgjøre stortingsvalget i 2017. Valget kommer til å bli jevnt, og i mange fylker vil det være få stemmer som avgjør de siste stortingsplassene. Vi er mange og kan utgjøre forskjellen i kraft av vår størrelse. I tillegg kommer sakene og debattemaene til å være helt avgjørende for valgresultatet. Derfor skal vi jobbe for at våre prioriterte saker står på dagsorden i valgkampen.

EL og IT Forbundet skal arbeide for en regjering som ser verdien av trepartssamarbeid, et organisert og velfungerende arbeidsliv og som styrer landet i en ny og bedre retning. Det skal vi gjøre i hele organisasjonen. Vi skal si fra om hvem som jobber for fagorganisertes interesser, og hvem som jobber mot våre interesser. Vi ber våre medlemmer stemme på de partiene som støtter våre politiske prioriteringer.