Uttalelse om uføretrygd

25.11.2010

Vedtaket kan ikke forstås på noen annen måte enn at uføre fullt ut skal skjermes mot virkningen av levealdersjustering når de blir folketrygdpensjonister.

Uklarhet om hva LO mener i denne saken må ryddes av veien umiddelbart. Kongressens vedtak er klart og skal legges til grunn.

Utformingen av ny uførepensjon må sikre at fremtidens uføretrygdede sikres et inntektsnivå som dagens, både som uføre og som pensjonister.

Omlegging av barnetillegg fra behovsprøving til et flatt tillegg må avvises, da dette vil redusere inntekten til dem som i dag er omfattet av ordningen.

Eventuell endring av skattereglene må kompenseres fullt ut slik at nettoytelsen opprettholdes.

Unge uføre må sikres trygd og rettigheter minst tilsvarende dagens nivå.

Kutt i uførepensjon er ikke veien å gå for å få flere i arbeid. Slike kutt gir omfordeling for mer fattigdom, større ulikhet og mer utenforskap.

EL & IT Forbundet er for et mer inkluderende arbeidsliv, der også mennesker med redusert arbeidsevne har en naturlig plass. Regjeringen må, heller enn å kutte i ytelser, intensivere arbeidet med å skape et slikt arbeidsliv.

EL & IT Forbundet er klar på at LO må gå til politisk streik dersom kongressens krav ikke innfris.

Del: