Hovedoppgjøret 2020: Overenskomst for Heisfaget

Status: Ferdig

Overenskomst for heisfaget mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Nelfo på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, EL og IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening på den annen side.

Styret i Heismontørenes Fagforening anbefaler sine medlemmer å stemme ja til forslag til løsning som den foreligger:

"Tariffoppgjøret har sikret avtalerett til klubben/tillitsvalgte ved innføring av teknologi og samtidig «lukka døra» for midlertidig ansettelser uten avtale og bedriftenes mulighet til å midlertidig ansette uten å gi samme vilkår som ved innleie. 
 
Styret i Heismontørenes Fagforening har behandlet resultatet av tariffoppgjøret og anbefaler enstemmig å stemme JA i uravstemninga."

 

Resultat:
Noen av punktene det ble enighet om.
For komplett oversikt les: Protokoll Tarifforhandlingene Heis 2020 (PDF)

§ 3 Lønn
Det gis et generelt tillegg på Kr. 0,50 pr time fra 1. april 2020.

§ 13.6 Personlig integritet i arbeidslivet
Tilleggstekst:
I de tilfeller ny teknologi skal innføres eller endres, som påvirker arbeidstakernes personvern, lages det en skriftlig avtale som undertegnes av klubb og bedrift. Dette inkluderer teknologi som registrerer posisjonering (GPS) og tidsangivelser. Avtalen skal foreligge før teknologien tas i bruk. Avtalen må minimum inneholde formål, bruken av teknologien, hvem som har innsyn i innsamlede data og ivaretakelse av personvernbestemmelsene. Oppnås det ikke enighet innen rimelig tid, skal saken bringes inn for organisasjonene.

Det bør på lokalt plan opprettes egne generelle særavtaler som omfatter innføring/endring av teknologi.

§ 13 pkt. 10 Seriøsitet i bransjen.
Ny tekst, nytt avsnitt mellom nåværende avsnitt 2 og 3
Der hvor man benytter midlertidig ansettelse istedenfor innleie skal dette skje på tilsvarende betingelser.

§ 13 pkt. Nytt punkt.
Forskuttering av ytelser fra NAV. 

Bedriften skal forskuttere sykelønn der det foreligger en gyldig sykemelding som hjemler sykepenger iht. Folketrygdloven. 

Uravstemningen ble avsluttet 9. oktober:
86,41 % av de stemmeberettigede deltok på uravstemningen.
91,68 % stemte ja.
5,90 % stemte nei.
2,42 % stemte blankt.

 

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks