Hovedoppgjøret 2020: Sykehuspartner, HDN, Helse Vest IKT og Helse Nord IKT

Status: To til bistandsforhandlinger. Enighet i Helse Nord IKT. (Spekter område 11)

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret. De fleste av EL og IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter er i område 4, 9, 10 og 11.

 

 

  Resultat A-del: 

  • Alle får et generelt tillegg på 975 kroner pr. år, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i B-delsforhandlingene.  
  • I overenskomsten er ordet fagarbeidere tatt inn i premissene for grupper som skal hensyntas i A2/B-delsforhandlingene. Dette var et av kravene fra EL og IT Forbundet.
  • I protokollens pkt VII er det tatt inn tekst knyttet til teknologisk utvikling, eventuelle kontrolltiltak og innføring av kunstig intelligens. I tillegg skal det arrangeres en erfaringskonferanse med dette som tema.
  • Pkt VIII Bærekraft og miljø gjør dette til tema mellom partene på virksomheten. Dette skal også følges opp i hovedavtalerevisjonen i 2021.
  • I punkt IX Kompetanse er partene enige om at kartlegging av behov og tiltak for kompetanseutvikling skal prioriteres og partene skal lage en egen veileder til hjelp for virksomhetene og de tillitsvalgte.
  • I protokollen har partene også understreket viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg skal sentrale parter innhente erfaringer og drøfte hvordan kvinner og menns lønn utvikler seg i Spekter-området.
  • Sliterordningen videreføres.

  Les mer her: Enighet om A-del med Spekter.

  Resultat B-del: 

  Som følge av enigheten om A-del ble Helse Nord IKT satt utenfor områdeplassering.  I disse forhandlingene ble det enighet fredag 30.oktober. Det gis et tillegg på kr 3 644,- pluss det generelle tillegget på kr 975,-. Tilleggene gis fra 1. april 2020. Det er også foretatt heving av alle satsene i lønnstabellen i tråd med oppgjøret i sykehusene.
   

  Sykehuspartner: Til fase 3 forhandlinger. Dato for disse forhandlingene er ikke fastsatt enda.

  Helse Vest IKT: Enighet

  Økonomisk resultat i tråd med frontfaget og gjøres gjeldende fra 1.4.2020.

  Uravstemninger vil ikke bli gjennomført før alle forhandlingene i område 11 er ferdig.

  Gjeldende avtaler og dokumenter: 

  Overenskomst for Helse Vest IKT AS

  Denne avtalen er inngått mellom Helse Vest IKT AS tilsluttet Spekter på den ene siden, og...

  Overenskomst Helse Nord IKT

  Overenskomsten omfatter våre medlemmer som er ansatt i Helse Nord IKT HF med et fast og...

  Overenskomst for Sykehuspartner

  Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Sykehuspartner HF

  Aktuelt

  Tariff 2020

  Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

  Tariff 2020

  Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

  Tariff 2020

  Enighet for Sykehuspartner

  Tariff 2020

  Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

  Tariff 2020

  Enighet med OneCo Networks