Hovedoppgjøret 2020: Statnett og Norsk Helsenett

(Spekter område 4) Status: Enighet om B-deler

Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder. Uravstemninger skjer områdevis, det kan altså bli JA i område 4 og NEI i område 11 i tariffoppgjøret. De fleste av EL og IT Forbundets medlemmer i Spekterbedrifter er i område 4, 9, 10 og 11.

  Resultat A-del: 

  • Alle får et generelt tillegg på 975 kroner pr. år, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i B-delsforhandlingene.  
  • I overenskomsten er ordet fagarbeidere tatt inn i premissene for grupper som skal hensyntas i A2/B-delsforhandlingene. Dette var et av kravene fra EL og IT Forbundet.
  • I protokollens pkt VII er det tatt inn tekst knyttet til teknologisk utvikling, eventuelle kontrolltiltak og innføring av kunstig intelligens. I tillegg skal det arrangeres en erfaringskonferanse med dette som tema.
  • Pkt VIII Bærekraft og miljø gjør dette til tema mellom partene på virksomheten. Dette skal også følges opp i hovedavtalerevisjonen i 2021.
  • I punkt IX Kompetanse er partene enige om at kartlegging av behov og tiltak for kompetanseutvikling skal prioriteres og partene skal lage en egen veileder til hjelp for virksomhetene og de tillitsvalgte.
  • I protokollen har partene også understreket viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg skal sentrale parter innhente erfaringer og drøfte hvordan kvinner og menns lønn utvikler seg i Spekter-området.
  • Sliterordningen videreføres.

  Les mer her: Enighet om A-del med Spekter.

  LO Stat og Spekter ble ikke enige om alle avtalene i de sentrale avsluttende forhandlingene i område 4. Oppgjørene for Norsk Tipping og Ruter skal begge i mekling. Det er strid om pensjonsordninger som er det vanskelige punktet. Siden to av oppgjørene ikke er ferdige, er formelt sett alle avtalene i område 4 i brudd. Uravstemning og effektuering av resultatet av lønnsoppgjøret for alle virksomhetene i området blir dermed satt på vent. Meklingsdato er ikke bestemt.

  Resultat B-del - Norsk Helsenett: Enighet

  Økonomisk har oppgjøret en ramme på 1,7 prosent. Halvparten fordeles som et fast kronetillegg og halvparten fordeles individuelt. Lønnsjusteringen har virkning fra 1. april 2020.

  I etterkant av lønnsoppgjøret skal arbeidsgiver ha en gjennomgang av skjevheter i lønnsmassen i samarbeid med tillitsvalgte. Eventuelle ekstraordinære lønnsjusteringer vil gjelde fra 1. september 2020.

  Det er kommet inn ny tekst om at fjernarbeid/hjemmekontor skal være frivillig og avtales med nærmeste leder. Vaktavtalen skal reforhandles og partene skal se på hvordan hjemmekontor i forbindelse med COVID-19 pandemien kan gjøres best mulig for ansatte og arbeidsgiver.  I tariffperioden skal i tillegg lærlinger lønnes i henhold til satsene i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) mellom EL og IT Forbundet og Nelfo, samt overenskomsten mellom LO Stat og Spekter del A kap 3. 

  Det er gitt forsikring om at det ikke vil bli iverksatt endringer i pensjonsordningen i overenskomstperioden 2020 til 2022.

  Resultat B-del - Statnett: Enighet. 
  B-del forhandlingene i Statnett område 4 i Spekter er ferdig.
  Det gis et generelt tillegg på kr. 9 000.- per år til alle EL og IT medlemmer med 100% stilling.
  Det gis i tillegg et særtillegg på våre energimontører og fagarbeidere på kr. 4 000,- per år.
  Og det er avsatt en pott til individuell fordeling blant EL og IT sine medlemmer i Statnett.
  Statnett ligger i område 4. Det er flere bedrifter i dette området og området er ikke lukket. Det betyr at uravstemning ligger noe fram i tid.

  Gjeldende avtaler og dokumenter: 

  Overenskomst Norsk Helsenett SF

  Overenskomsten omfatter medlemmer av EL og IT Forbundet som er hel- eller deltidsansatt i...

  Aktuelt

  Tariff 2020

  Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

  Tariff 2020

  Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

  Tariff 2020

  Enighet for Sykehuspartner

  Tariff 2020

  Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

  Tariff 2020

  Enighet med OneCo Networks