Installasjon

EL og IT Forbundet har utviklet en rekke verktøy tilknyttet Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Under ligger lenker til ulike programmer og sjekklister som kan være nyttige for tillitsvalgte, blant annet ved bruk av akkordtariffen.

Verktøykasse

Sjekkliste Offshoreavtalen 2018

Denne sjekklisten gir våre tillitsvalgte og medlemmer et verktøy som gjør det lettere å sette seg inn i Offshoreavtalen. Sjekklisten går ikke gjennom alle punktenen i avtalen, men tar for seg noen av bestemmelsene som Olje- og anleggsutvalget mener er viktige.

Sjekkliste anlegg og arbeidstidsordninger 2018

Denne sjekklisten omhandler forhold knyttet til reiseoppdrag, inn-/utleie, utenlandsk arbeidskraft etc. Sjekklisten gir ikke svar på alle problemstillinger som kan oppstå, men er forhåpentligvis et nyttig hjelpemiddel i de tillitsvalgtes arbeid.

Reisetid (pdf)

Felles brev fra forbundet og TELFO om lokalt samarbeid

Felles henvendelse fra tariffpartene EL og IT Forbundet og NELFO (Ex. Norsk Teknologi) til respektive organisasjonsledd om samarbeid om felles berøringspunkter på arenaer hvor dette er naturlig.

LOK-området: Sjekkliste for tillitsvalgte

Forbundets installasjonsutvalg har laget noen kommentarer til de mest brukte bestemmelsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene. Heftet er ment som et hjelpemiddel for tillitsvalgte i bedriftene.

Argumentasjonsdokument FKE/Forskrift om elektroforetak (FOE)

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) er under revidering og i denne prosessen har forskriften endret navn til forskrift om elektroforetak (FOE). Dette dokumentet forklarer forbundets standpunkt på de mest sentrale bestemmelsene, blant annet viktigheten av at den som utfører arbeidet skal være ansatt i samme virksomhet som den som er ansvarlig.

Permitteringer av lærlinger og lærekandidater

EL og IT Forbundet og Norsk Teknologi har i et felles brev til medlemmer beskrevet hvordan lærlinger skal håndteres ved eventuelle permitteringer eller oppsigelse av kontrakt.

LOK-portalen

Med tanke på tillitsvalgtes behov for informasjon/kjennskap til avtalene og inngåtte protokoller,  har forbundet utviklet en database for Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Denne sjekklisten er tenkt som et hjelpemiddel for deg som tillitsvalgt. Den er ikke et oppslagsverk som tar opp alle detaljer som kan dukke opp. Men sjekklisten vil i korte avsnitt og stikkord fortelle om de viktigste bestemmelsene i lover og avtaler, og også henvise til hvor disse er utdypet.
Det påpekes at fra 1. juni 2015 er arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering endret fra 20 til 10 dager og den maksimale perioden man kan gå permittering er økt fra 26 til 30 uker. Les mer på nav.no.

Informasjon om tidsfrister og skjemaet

I dette dokumentet får du informasjon om tidsfrister og utfylling av opplysningsskjemaet. Stillingsvernsaker inkluderer: Oppsigelse, avskjed, fortrinnsrett, midlertidig ansettelse, innleie og suspensjon.
 

Skjema stillingsvernsaker

Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle stillingsvernssaker. LO anbefaler at forbundet og medlemmet fyller ut skjemaet i fellesskap.

EL  og IT Forbundet prioriterer fast ansatte elektroarbeidere

Informasjonsheftet beskriver hvordan tillitsvalgte skal arbeide for faste ansettelser og redusere innleie fra bemanningsbransjen.