Konsesjonssøknad om anlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup fase 2

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte høring til uttalelse av NVE. Høringssvaret er laget i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.
LO mener Statoil må bestrebe seg på at leveranser til utbyggingen gir størst mulige ringvirkninger i Norge. Statoil har et særskilt ansvar for å bidra til realisering av nasjonale ringvirkninger med den posisjonen selskapet har fått på norsk sokkel.
 
LO mener det er viktig at operatørene velger å bruke rederier som fører norsk flagg knyttet til byggeaktiviteten. Norske sjøfolk er en viktig del av ringvirkningene i Norge av aktiviteten på sokkelen.
 
LO har ikke kommentarer til de tekniske løsningene som er behandlet i konsekvensutredningen.
 
LO er bekymret for at pålegget fra Stortinget om elektrifisering av Johan og at en eventuell kostnadsøkning vil utfordre realisering av den landbaserte industrien.
 
For å legge til rette for både for den vedtatte elektrifiseringa og landbasert industri må tilstrekkelig kapasitet sikres. LO mener Hydros pilotprosjekt bør følges av et nytt produksjonsanlegg basert på den nye teknologien. Det vil kreve nettforsterkning i regionen. Departementet bør i meldingen til Stortinget om plan for utvikling og drift av Johan Sverdrup-funnet sørge for at den inneholder en utredning utført av Statnett for hvordan kostnaden for nødvendig nettutvikling til et potensielt nytt anlegg på Karmøy skal finansieres.
 
LO mener det er uheldig og urimelig dersom pålegget om å elektrifisere Johan Sverdrup funnet fører til en kostnadsøkning for realisering av den landbaserte industrien. Det er Stortinget som har pålagt operatøren å elektrifisere feltet med de konsekvenser det får for øvrig industri i regionen.