Utdanningsfond Elektronikkforbundet

Fondets formål er å gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning innenfor det kompetanseområde som er aktuelt for verkstedet. Grunnlaget for retningslinjene er Opplæringsfondets statutter (Bilag 5 i Rammeavtalen).

Formål
Fondets formål er å gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning innenfor det kompetanseområde som er aktuelt for verkstedet.

Søknad
Det er bedriften som skal søke om økonomisk støtte.

Søknaden skal sendes Opplæringsfondet v/EL og IT Forbundet i god tid før tiltaket gjennomføres.

Det kan søkes om økonomisk støtte for arbeidstakere som er organisert i EL og IT Forbundet og som er ansatt i en bedrift som er part i rammeavtalen.

Det kan også søkes om økonomisk støtte for arbeidstakere som er ansatt i andre bedrifter, men som har serviceavtale med en medlemsbedrift i EF eller SAMFO. Serviceavtalen må dokumenteres av bedriften som søker. I disse tilfellene må det beregnes redusert støtte.

Alle søknader om økonomisk støtte skal skrives på dette skjemaet, som du finner som vedlegg på høyre side. Ett skjema per deltaker.

Økonomisk støtte

  1. Kurs og konferanser av inntil 5 dagers varighet:
    Støtten skal bidra til å dekke kurs/konferanseavgift og materiell samt reise- og oppholdsutgifter. Det forutsettes at reise og opphold skjer på billigste måte i henhold til statens reiseregulativ.
  2. Kurs og andre tiltak av lengre varighet enn fem dager:
    Størrelsen på støtten fastsettes etter nærmere vurdering i det enkelte tilfelle.

Styret kan i spesielle tilfelle innvilge stipend som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Grunnlaget for søknaden må dokumenteres.

Utbetaling
Utbetalingen fra fondet til bedriften skjer på grunnlag av fakturaer og bekreftelse om at tiltaket er gjennomført. Tilsagt støtte bortfaller/foreldes når det har gått mer enn tre måneder fra tiltaket ble gjennomført og til kravet om utbetaling av tilsagt støtte er oversendt til fondet.